Regulamin

Regulamin sklepu internetowego redtiger.com.pl

1. Aby dokonać zakupu Klient nie musi być zalogowany na stronie sklepu redtiger.com.pl. Wybrany produkt można jednym kliknięciem włożyć do koszyka. W każdej chwili można też zmodyfikować swoje zamówienie. Gdy już wybrane zostały interesujące Cię pozycje - kliknij przycisk "przejdź do zamówienia" w koszyku. Następnie należy wybrać formę płatności. Wszędzie w poniższym regulaminie określenia towar/usługa stosowane są wymiennie i dotyczą usługi nauki wybranych sztuk walki przez zadany okres liczony od daty rozpoczęcia podanej w opisie danego kursu.

2. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpocznie się w następujących przypadkach:

a/ w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu płatności na koncie

b/ w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową lub przelewem za pośrednictwem PayU- w chwili autoryzacji karty/przelewu przez serwis PayU. 

3. Płatności za pośrednictwem Systemu PayU odbywają się na następujących zasadach:

  • płatności za pośrednictwem systemu PayU mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji,
  • Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w serwisie Sklepu i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu PayU, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu PayU, będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu PayU, będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu PayU, w celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu PayU zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na stronach internetowych Partnera i automatycznie uzupełnionym przez System PayU, płatność może nie zostać zrealizowana.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest wolne miejsce na wybranym kursie sztuk walki.

5. Po przyjęciu zamówienia przez sklep klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia i oczekuje na informację zwrotną dotyczącą poprawnego zaksięgowania płatności.

6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Po wystawieniu faktury, nie można anulować zamówienia.

7. Wszystkie ceny są podane w złotych polskich.

8. Na stronie sprzedawany jest karnet uprawniający do udziału w zajęciach stacjonarnych odbywających się w lokalizacji określonej w zakładce kontakt. Zakup danego karnetu upoważnia do udziału w wybranych zajęciach przez zdefiniowany okres (miesiąc, kwartał lub rok) liczony od daty rozpoczęcia podanej przy opisie danego kursu.

Reklamacje i zwroty

9. Kupujący, który nie nabywa towaru dla celów związanych ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni od dnia zakupu nabytego towaru. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia Sprzedawcy. Oświadczenie to może zostać złożone na formularzu przesłanym Kupującemu jako załącznik w mailu informującym o realizacji zamówienia.

10. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Kupującemu, w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, dokonane przez Kupującego płatności.

11. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 12, nie przysługuje Kupującemu- konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy..

12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.

13. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć usługę wolną od wad. W przypadku stwierdzenia wad sprzedanej usługi (w tym np. odwołanie zajęć) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi uregulowanej w Kodeksie Cywilnym.

14. Kupujący, wykonując swoje uprawnienia z tytułu rękojmi, nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada sprzedanego towaru jest nieistotna. Oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy lub żądaniu obniżenia ceny jest bezskuteczne w przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub usunie wadę towaru. Dochodząc uprawnień z tytułu rękojmi Kupujący zastosuje procedurę reklamacyjną opisaną w pkt 15-16

15. Procedura reklamacyjna towarów sprzedawanych w sklepie internetowym redtiger.com.pl jest następująca:

a) W przypadku stwierdzenia wady sprzedanej usługi Kupujący zawiadomi Sprzedawcę o wadzie, przedstawiając opis stwierdzonej wady oraz preferowany sposób załatwienia reklamacji przez Sprzedawcę (obniżenie ceny, zwrot ceny w związku z odstąpieniem przez Kupującego od umowy, wymiana towaru na wolny od wad, naprawa, jeśli jest technicznie możliwa). Do reklamacji należy dołączyć kopię faktury lub paragonu fiskalnego odnoszących się do reklamowanego towaru. Kupujący może złożyć reklamację w terminie 2 (dwóch) lat od zakupu usługi.

b) Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania i zawiadomić Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji potrzebne okaże się zbadanie usługi przez Sprzedawcę lub dodatkowe informacje od Kupującego (n.p. w formie zdjęć fotograficznych), powyższy termin liczony jest od dnia dostarczenia przez Kupującego reklamowanego towaru lub wskazanych przez Sprzedawcę dodatkowych informacji.

c) W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się:

i) W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę usługi w terminie 5 dni od otrzymania zwróconego przez Kupującego towaru, przelewem na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Termin 5-dniowy, o którym mowa powyżej, uznany będzie za zachowany w przypadku dokonania przez Sprzedawcę polecenia przelewu lub wysłania przekazu pocztowego.

ii) W razie wyboru obniżenia ceny Sprzedawca zwróci Kupującemu część zapłaconej ceny stanowiącą różnicę pomiędzy wartością towaru bez wad i towaru ze stwierdzoną wadą w terminie 5 dni od od rozpatrzenia reklamacji przelewem na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Termin 5-dniowy, o którym mowa powyżej, uznany będzie za zachowany w przypadku dokonania przez Sprzedawcę polecenia przelewu lub wysłania przekazu pocztowego.

iii) W razie wyboru przez Kupującego wymiany towaru, zostanie on, w terminie 10 dni od odesłania wadliwego towaru lub uwzględnienia reklamacji (w zależności o tego, co nastąpi później) wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe ( na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

16. W przypadku zwrotu towaru Kupujący ponosi koszty obsługi transakcji zwrotu środków z konta Sprzedawcy.

17. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest w języku polskim.

18. Wszelkie kwestie związane z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą oraz stosunkiem prawnym powstałym na skutek zawarcia tej umowy regulują przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

19. Spory pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą mogą być rozwiązane przy wykorzystaniu postępowania mediacyjnego lub arbitrażowego (przed sądem polubownym). Jeżeli strony nie skorzystają z możliwości postępowania mediacyjnego lub arbitrażowego, sądem powszechnym miejscowo właściwym w sprawach związanych z umową między stronami będzie sąd miejsca wykonania umowy lub miejsca zamieszkania/siedziby strony pozwanej.

Rejestracja i ochrona danych osobowych

20. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

21. W trakcie rejestracji w Sklepie Klient podaje swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich umieszczenie w bazie danych Sprzedającego. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

22. Po dokonaniu rejestracji w Sklepie dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Klienci mają prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, poprzez wysłanie stosownego e-maila na następujący adres:redtiger@post.pl Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający.

23. Zarejestrowanie się w Sklepie przez Klienta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych przez Kupującego w celach, o których mowa wart. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie danych osobowych (jeśli jest to niezbędne dla wykonania umowy) i art. 23 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 23 ust. 4 pkt. 1 ipkt 2 tej ustawy (jeśli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedającego w szczególności marketing bezpośredni własnych towarów lub dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej)

24. Nasz zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji w GIODO w dniu 25.05.2016 r. (nr. Referencji 69130516)

 


Najbliższe Kursy

Trwają zapisy na Nowe kursy dla początkujących
startujące w Czerwcu i we wrześniu 2024.

Wybierz sztukę walki i zarezerwuj miejsce 
w renomowanym
 klubie RED TIGER.

Nie musisz ćwiczyć w zatłoczonych
50 osobowych grupach. 
U nas na grupie trenuje maksymalnie 20 osób.
Zadzwoń 502 080 ...

Czytaj dalej
Najbliższe Kursy

Dlaczego jesteśmy wyjątkowi

1. TRWAŁOŚĆ i STABILNOŚĆ

Klub działa bez przerwy od 33 lat. Osoby trenujące nie muszą obawiać się rozpadu sekcji czy grupy. Całymi latami mogą trenować i doskonalić swoje umiejętności w jednym klubie.

2. PRZEKAZ RODZINNY

Od 33 lat szkołę prowadzą i uczą kolejne pokolenia Rodzina Pałys. ...

Czytaj dalej
Dlaczego jesteśmy wyjątkowi

Karnety Promocyjne


Karnet miesięczny to 230 zł.
Można wykupić tańszy karnet 3 miesięczny (570 zł) albo
skorzystać z naszego największego Hitu Promocyjnego Karnetu Rocznego Open...
"Roczny Karnet Specjalny Open na rok na sezon 2024/25" tylko za 1500 zł..
Obejmuje cały rok treningów (10 miesięcy), daje to średnią 150 zł za ...

Czytaj dalej
Karnety Promocyjne

Kontakt

facebookyoutubee-mail

 

 

 

 

Telefon: (+48) 502 080 063 Mail: redtiger@post.pl
lub osobiście pod adresem zajęć w pn, śr i czw w godzinach 19-22.


Zajęcia odbywają się w Liceum Ogólnokształcącym nr. XVIII imienia J.Zamoyskiego.

Ulica Smolna 30, 00-375 Warszawa


Dane do płatności:
Polskie centrum sztuk walki RED TIGER
ul. Ogrodowa 8 m 61b 00-896 Warszawa
POLSKA
Nr konta 08 1160 2202 0000 0000 1371 4617

Pełne dane firmy:

Polskie Centrum Sztuk Walki RED TIGER
NIP: 5272043569
REGON: 010967250
Adres: ul. Ogrodowa 8 m 61b 00-896 Warszawa